Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Legislation


 

Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

 

Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care cuprinde inclusiv modificările aduse prin OUG nr. 123/2022


 
 
 

DIRECTIVA (UE) 2024/1640 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 31 mai 2024 privind mecanismele care trebuie instituite de statele membre pentru prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Directivei (UE) 2019/1937 și de modificare și abrogare a Directivei (UE) 2015/849

DIRECTIVA (UE) 2024/1654 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 31 mai 2024 de modificare a Directivei (UE) 2019/1153 în ceea ce privește accesul autorităților competente la registrele centralizate de conturi bancare prin intermediul sistemului de interconectare și măsurile tehnice de facilitare a utilizării evidențelor tranzacțiilor 

REGULAMENTUL (UE) 2023/1113 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 31 mai 2023 privind informațiile care însoțesc transferurile de fonduri și de anumite criptoactive și de modificare a Directivei (UE) 2015/849 (reformare)

REGULAMENTUL (UE) 2023/1114 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 31 mai 2023 privind piețele criptoactivelor și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010 și (UE) nr. 1095/2010 și a Directivelor 2013/36/UE și (UE) 2019/1937

REGULAMENTUL (UE) 2024/1620 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 31 mai 2024 de instituire a Autorității pentru Combaterea Spălării Banilor și a Finanțării Terorismului și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1093/2010, (UE) nr. 1094/2010 și (UE) nr. 1095/2010

REGULAMENTUL (UE) 2024/1624 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 31 mai 2024 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului 

 
 
 
 
 
 
 
 

• DIRECTIVA (UE) 2018/843 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 30 mai 2018 de modificare a Directivei (UE) 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, precum și de modificare a Directivelor 2009/138/CE si 2013/36/UE

• ORDIN Nr. 145/2022 privind aprobarea formei și conținutului notificării prevazute la art. 30² din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

• Directiva (UE) 2019/1153 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 iunie 2019 de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului

• Ordonanța nr.9/30.08.2021 privind stabilirea unor măsuri de facilitare a utilizării informațiilor financiare și a analizelor financiare în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni, publicată în Monitorul Oficial Nr. 831 din 31 august 2021

• LEGEA Nr. 315 din 28 decembrie 2021 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicata în: Monitorul Oficial Nr. 1.240 din 29 decembrie 2021

• ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43/2021 pentru prelungirea termenului de depunere a declarației anuale privind beneficiarul real al persoanei juridice

• LEGEA nr. 102/2021 privind completarea art. 49 din Legea nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

• LEGEA nr. 101/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanta de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare

• ORDINUL PREȘEDINTELUI ONPCSB NR.380/2021 PRIVIND INFORMAREA OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR DE CATRE ENTITĂȚILE RAPORTOARE CU PRIVIRE LA NECONCORDANȚELE REFERITOARE LA BENEFICIARII REALI

• ORDINUL PREȘEDINTELUI ONPCSB NR. 79/2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND TRANSMITEREA INFORMAȚIILOR CĂTRE ONPCSB

• ORDINUL PREȘEDINTELUI ONPCSB NR. 47/2021 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND INREGISTRAREA ENTITĂȚII RAPORTOARE IN EVIDENȚELE OFICILUI

• ORDINUL PREȘEDINTELUI ONPCSB NR. 14/2021 FORMA ACTUALIZATA PRIN ORDINUL nr. 111/2021 PRIVIND APROBAREA FORMEI ȘI CONȚINUTULUI RAPOARTELOR PREVAZUTE LA ART. 6 si 7 DIN LEGEA 129

• ORDINUL PREȘEDINTELUI ONPCSB NR. 37/2021 PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGII nr. 129/2019 PENTRU ENTITĂȚI RAPORTOARE SUPRAVEGHEATE ȘI CONTROLATE DE ONPCSB

• O R D I N nr. 13/2021 pentru aprobarea formatului de colectare a datelor statistice în aplicarea prevederilor art. 1 alin. 10 din Legea nr. 129/2019

• Ordinul Președintelui ONPCSB nr. 152/12.05.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de feedback ca urmare a rapoartelor primite e la entitățile raportoare

• Ordinul Președintelui ONPCSB nr. 91/23.03.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea de feedback ca urmare a rapoartelor primite de la entitățile raportoare

• O R D I N nr. 6/2021 pentru aprobarea procedurii privind FURNIZAREA DE FEEDBACK CA URMARE A RAPOARTELOR DE TRANZACȚII SUSPECTE PRIMITE DE LA ENTITĂȚILE RAPORTOARE

OUG NR. 191- 2020 PRIVIND PRELUNGIREA TERMENELOR PT ASOCIAȚII, FUNDAȚII ȘI SOCIETĂȚI- 03.11.2020

OUG nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit și adecvarea capitalului, pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală precum și pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr.23/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare.

DIRECTIVA UE 2018 843 a Parlamentului European si a Consiliului 30 mai 2018

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&rid=2

• Decizia Plenului Oficiului nr. 673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe

• Decizia pentru modificarea și completarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe

• Decizia Plenului Oficiului nr. 2742/2013 privind forma și continutul Raportului de tranzacții suspecte, ale Raportului de tranzacții cu numerar și ale Raportului de transferuri externe

• HG nr. 1437/2008 privind aprobarea Listei cuprinzand statele terțe care impun cerințe similare cu cele prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism

• HG nr. 1.272/2005 pentru aprobarea listei persoanelor fizice și juridice suspecte de săvârșirea sau finanțarea actelor de terorism;


 
 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123 din 14 septembrie 2022 privind modificarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Hotărârea Guvernului Nr. 491 din 21 aprilie 2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, care cuprinde inclusiv modificările aduse prin HG nr.1.243/12.10.2022

ORDONANȚA DE URGENTA Nr. 53 din 21 aprilie 2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

• Ordinul ONJN nr. 370/2021 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului în domeniul jocurilor de noroc din Romania

• Decizia ADR nr. 564/2021 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea, recunoasterea, aprobarea sau acceptarea procedurii de identificare a persoanei la distanta utilizand mijloace video.

• Regulamentul nr. 2/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

• Regulamentul ASF nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire și combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară.

• Ordinul ANAF nr. 1.193/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale constructiilor juridice similare fiduciei, de organizare și functionare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcþiilor juridice similare fiduciilor, precum și pentru aprobarea modelului si conținutului unor formulare.

• Ordinul MJ nr. 7.323/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare online și de aprobare a tarifelor pentru accesul la Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

• Ordinul MJ nr. 7.324/C/2020 pentru aprobarea Procedurii de înscriere/radiere a mențiunilor provizorii în/din Registrul beneficiarilor reali ținut de Oficiul Național al Registrului Comerțului

• Ordinul Președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de abrogare a ordinului nr. 380/2021 privind informarea Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor de catre entitățile raportoare cu privire la neconcordanțele referitoare la beneficiarii reali

• ORDER NR. 138/2021 on the approval of the attributions of the structures within the framework Of the National Office for the Prevention and Control of Money Laundering

• ORDINUL PREȘEDINTELUI ONPCSB NR. 138/2021 PRIVIND atribuțiile structurilor Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

• HG nr. 491/2021 pentru aprobarea REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

• HG nr. 603/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de către ONPCSB a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale - Cuprinde modificările aduse prin H.G. Nr.299/10.03.2021, publicată în Monitorul Oficial nr.277/19.03.2021

• ORDIN pentru aprobarea modelului și conținutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor", a legitimației de control, precum și a caracteristicilor de tipărire a acestora

• ORDIN Nr. 119 din 13 februarie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind măsuri restrictive împotriva Republicii Populare Democrate Coreene si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007

• Modificarile și completările aduse OUG Nr. 202 din 4 decembrie 2008 prin OUG nr. 128/2010

• Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului;

• OUG nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;

• Legea nr. 217/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a sancțiunilor internaționale;

• HG nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor;