Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

General framework

1. Rolul OFICIULUI NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor este Unitatea de Informații Financiare a Romaniei (FIU) de tip administrativ, cu rol de lider în elaborarea, coordonarea și implementarea sistemului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Activitatea sa a început încă din anul 1999 funcționând ca organ de cu personalitate juridică, independent și autonom din punct de vedere operațional și funcțional, în subordinea Ministerului Finanțelor, care în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, are ca obiect de activitate primirea, analizarea, prelucrarea și diseminarea informațiilor cu caracter financiar, supravegherea și controlul, conform legii, al entităților raportoare în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului.

2. CADRUL LEGAL RELEVANT

- Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificarile și completările ulterioare.

- Hotararea Guvernului nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a regimului sancțiunilor internaționale, aprobată prin Legea nr.217/2009 cu modificarile și completările ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 603/2011 pentru aprobarea normelor privind supravegherea de catre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a modului de punere în aplicare a sancțiunilor internaționale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul nr. 37/2021 privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru entitățile raportoare supravegheate și controlate de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

- Ordinul nr. 14/2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 si 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora.

- Ordinul nr. 47/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea entității raportoare în evidentele Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

- Ordinul nr.79/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind îransmiterea informațiilor catre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

3. MANAGEMENTUL ȘI PERSONALUL ANGAJAT AL INSTITUȚIEI

Oficiul este condus de un președinte, care are calitatea de ordonator terțiar de credite, și de un vicepreședinte, numiti prin hotărâre a Guvernului. Președintele Oficiului este demnitar cu rang de secretar de stat. Vicepreședintele este demnitar cu rang de subsecretar de stat.

Presedintele si vicepresedintele Oficiului sunt numiti pentru un mandat de 4 ani, acestia putand fi reinvestiti o singura data, pentru inca 4 ani.

Personalul angajat al Oficiului cuprinde personal de specialitate format din analiști financiari, personal auxiliar de specialitate format din asistenți analiști, precum și personal contractual care ocupa functii specifice sectorului bugetar, format din soferi si muncitori necalificati.

4. FUNCȚII PRINCIPALE

Funcțiile de bază ale Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, in conformitate cu prevederile legale în materie, respectiv Legea nr 129/2019 cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 491/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, sunt urmatoarele:

 • Primirea, analizarea, prelucrarea și diseminarea informațiilor cu caracter financiar. in conditiile in care din analiza datelor și informațiilor prelucate la nivelul instituției, rezultă existența unor indicii de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, Oficiul informeaza de îndata Parchetul de pe langă înalta Curte de Casație și Justiție. Oficiul informează de îndata Serviciul Roman de Informații cu privire la suspiciuni de finațare a terorismului, sau informează organele de urmarire penală cu privire la indicii de săvârșire a altor infracțiuni decât cele de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului, în conformitate cu prevederile legii speciale, fiind astfel conturată funcția de diseminare a informațiilor către autoritățile competente;
 • Supravegherea și controlul entităților raportoare, conform legii, în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și finantării terorismului;
 • Oficiul este autoritatea care coordoneaza realizarea evaluarii riscului de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel național;
 • Oficiul este autoritatea competentă în domeniul punerii în aplicare a sancțiunilor internaționale, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgentă a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea în aplicare a regimului sancțiunilor internaționale, aprobată prin Legea nr.217/2009 cu modificările și completările ulterioare;
 • Oficiul, prin atribuțiile conferite de legislația în materie, are un rol important în prevenirea și combaterea finațării terorismului, fapt ce a determinat ca instituția să fie parte componenta a Sistemului National de Prevenire și Combatere a Terorismului (S.N.P.C.T), participand activ, potrivit competențelor sale, atât la activitatea de stopare a unor eventuale fluxuri de finațare a gruparilor teroriste, cat si la analizarea și evaluarea riscurilor care se expun entitățile raportoare;
 • Primirea și analizarea cererilor de informații în scopul efectuării unor analize complexe, cat mai ample care implica tranzacții financiare cu elemente de extraneitate, FIU ROMANIA activeaza pe plan international, punând accentul pe intensificarea schimbului de informații cu instituțiile străine care au funcții asemanatoare sau similare, în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării terorismului, în conformitate cu prevederile legale;
 • Cooperarea Oficiului cu autoritățile competente naționale și internaționale, în vederea îndeplinirii cu operativitate a activității sale specifice;
 • Managementul resurselor umane, financiare și contabile și realizarea activitatii de audit public intern.
 • În conformitate cu prevederile legale, Oficiul primește de la entitățile raportoare patru tipuri de rapoarte:
 • Rapoarte de tranzacții suspecte;
 • Rapoarte de tranzacții cu numerar, în lei sau valuta, a caror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătura între ele;
 • Rapoarte de transferuri externe în și din conturi, în lei sau în valuta, a caror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operatiune sau prin mai multe operațiuni care au o legatură între ele;
 • Rapoarte privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a caror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro.
 • Ordinul nr. 14/2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 si 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora, stabileste forma și continutul celor trei tipuri de rapoarte sus-mentionate.

Grupul Egmont este o organizație internațională a Unităților de Informații Financiare, creată în anul 1995, care asigură cadrul de eficientizare a cooperării privind schimbul de informații, instruire, schimb de experiență și de know-how în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

Grupul Egmont este o organizație profesională internatională complexă, constituită din Unitățile de Informații Financiare din peste 165 de state. Acțiunile Grupului Egmont au ca obiectiv îmbunătățirea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului (CSB/CFT) la nivel mondial.
Unul dintre instrumentele utilizate pentru îndeplinirea acestui obiectiv este platforma de schimb de informații securizată, pusă la dispozitia FIU-urilor membre. Constant, Grupul Egmont își sprijină proprii membri pentru implementarea standardelor și reglementărilor internaționale în domeniu, prin oferirea unui forum comun de dialog, prin emiterea unor documente menite să ghideze cooperarea internaționala a FIU-urilor, dar și prin intermediul proiectelor pe care le coordonează.

Scopul Grupului Egmont îl constituie asigurarea cadrului securizat în vederea realizării schimbului de informații între FIU-uri, prin furnizarea tehnologiilor necesare, instruirea personalului FIU-rilor în vederea utilizării rețelelor, dar și prin realizarea unor analize și prin stabilirea unor tipologii, în vederea sprijinirii formării experților CSB/CFT. În cadrul acestui grup funcționează un Comitet de Coordonare, 9 Grupuri Egmont Regionale și 4 Grupuri de Lucru, respectiv: Grupul de lucru privind schimbul de informații privind SB/FT (IEWG), Grupul de Lucru pentru dobandirea calității de membru al Egmont și Conformitate (MSCWG), Grupul de lucru privind elaborarea de politici și proceduri (PPWG), Grupul de lucru privind furnizarea de asistență tehnică și instruire (TATWG).

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.) - FIU Romania este membru al Grupului Egmont din luna mai 2000, iar conducerea Oficiului a semnat Declaratiile de reiterare a angajamentului FIU Romania de a activa în continuare, ca membru al Grupului Egmont, în 2008 și în 2013, date la care au fost actualizate documentele constitutive ale acestei organizații.

Implicarea permanentă a Oficiului în activitățile Grupului Egmont a fost unul dintre obiectivele principale pe plan internațional. FIU Romania a pus accent pe realizarea unui schimb calitativ de informații, prin intermediul rețelei securizate de comunicare oferită de Grupul Egmont - ESW (la nivel global, între FIU-urile membre). Cererile de informații transmise de Oficiu către alte FIU-uri au vizat obținerea unor informații suplimentare care sa vina în sprijinul solutionării analizelor financiare și să completeze circuitul financiar al fondurilor supuse procesului de spălare a banilor.
Din anul 2014, FIU Romania a fost inclusă în Regiunea Egmont Europa I, alături de FIU-urile din: Austria, Belgia, Bulgaria, Croatia, Cipru, Republica Ceha, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxembourg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia si Regatul Unit al Marii Britanii. Prezenta Oficiului in cadrul Regiunii I a avut in vedere asigurarea unui dialog prolific cu institutiile cu atributii similare din Uniunea Europeană/Comunitatea Economica Europeană, pentru identificarea celor mai bune practici în schimbul de informații și desfășurarea analizelor operaționale și strategice aferente acestei regiuni. Grupurile de lucru Egmont sunt caracterizate prin urmatoarele:

Grupul de lucru privind schimbul de informații (IEWG) care are ca obiectiv analizarea și identificarea elementelor comune de dialog dintre analistii operaționali și expertii IT din cadrul FIU-urilor, conducând la creșterea calității și cantității schimbului de informații dintre FIU-uri, într-un timp cat mai optim, pe baza analizelor strategice și operaționale.

Grupul de lucru privind statutul de membru, sprijin și conformitate (MSCWG) este responsabil pentru gestionarea problemelor referitoare la îndeplinirea condițiilor necesare pentru fiecare FIU în calitate de membru al grupului. Acesta analizeaza și emite propuneri referitoare la cererile pentru statutul de membru al grupului. MSCWG analizează și modalitatea în care FIU-urile cooperează pentru realizarea schimbului de informații in condiții optime și eficiente.

Grupul de lucru pentru elaborarea de politici și proceduri (PPWG) este responsabil pentru identificarea politicilor operaționale și a problemelor strategice care afecteaza FIU-urile din Grupul Egmont. PPWG va revizui regulat documentele importante emise de Grupul Egmont pentru a identifica necesitățile de modificare a acestora, îmbinand politicile, actele normative în domeniu, cu elementele rezultate din activitatile operationale ale FIU-urilor.

Grupul de lucru pentru furnizarea de asistență tehnică și instruire (TATWG) este responsabil pentru identificarea, dezvoltarea și furnizarea asistenței tehnice și a sesiunilor de instruire pentru membrii Egmont, în coordonare cu activitățile celorlalte organisme internaționale cu atribuții în domeniu, care au calitatea de observatori, oferind suport FIU-urilor pentru depașirea obstacolelor semnificative întâmpinate în procesul de implementare a principiilor și standardelor Egmont, precum și a Recomandărilor FATF. Grupurile de lucru Egmont iși îndeplinesc obiectivele prin intermediul proiectelor la care participă experți din mai multe FIU-uri, in funcție de activitățile acestora și de aria de expertiză. Astfel, la nivelul TATWG a fost constituit Proiectul ECOFEL (Centrul Egmont pentru Excelenta si Conducere al FIU-urilor). Menționăm ca ECOFEL are ca principale activități: - sprijinirea FIU-urilor din țările în care se constată un grad ridicat al infracțiunilor financiare, inclusiv corupție, dar și introducerea în circuitul financiar a rezultatelor infracțiunilor; - oferirea de asistență FIU-urilor pentru identificarea riscurilor și a vulnerabilităților sistemelor naționale CSB/CFT, precum și a modalităților de combatere a acestora; - sprijinirea FIU-urilor pentru achiziționarea unor instrumente și sisteme necesare pentru detectarea produselor rezultate din infracțiuni.

Reuniunile Egmont sunt organizate periodic, de 2 ori/an, la acestea participand reprezentanți din cadrul FIU-urilor membre, cu respectarea solicitării Comitetului Egmont de asigurare a continuității prezentei în aceste grupuri de lucru. Avand în vedere necesitatea participării active a fiecărui membru Egmont la proiectele și deciziile luate în cadrul acestor reuniuni, prezența continuă a Oficiului, prin reprezentanții săi, a fost gestionată cu prioritate.

FIU.NET -Rețeaua computerizată FIU.NET a fost creată cu sprijinul Comisiei Europene în scopul realizării schimbului de informații securizat între Unitățile de Informații Financiare(FIU-urile) din Statele Membre ale Uniunii Europene, având ca obiective principale lupta împotriva criminalității organizate și stoparea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor și finanțării terorismului.

 

FIU.NET reprezintă un canal de comunicare securizat, descentralizat, folosit pentru schimbul de informații financiare între FIU-urile din Uniunea Europeană. Această rețea a fost realizată în baza Acordului de Subvenție finanțat în anul 2003 de catre Comisia Europeana și acordat Ministerului Justitiei din Olanda, în cadrul Proiectului Phare Regional 2003-2005.

 

Unitatea de Informații Financiare din Romania - Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor a devenit membru al Retelei FIU.NET in anul 2004.

 

Ulterior, rețeaua FIU.NET a continuat sa funcționeze pe baza unor acorduri de grant ale Comisiei Europene, pana la data de 31.12.2015. Avand in vedere imposibilitatea Comisiei Europene de a co-finanta functionarea FIU.NET prin acorduri de grant, a fost luata decizia ca reteaua FIU.NET sa fie integrata in cadrul Europol, pentru administrare. Astfel, incepand cu data de 01.01.2016, FIU.NET este integrat in organizatia Europol, care asigura functionarea sa efectiva.

 

Sistemul FIU.NET este stabilit pentru a facilita schimbul de informatii intre Unitatile de Informatii Financiare (FIU-uri) din Uniunea Europena, in conformitate cu prevederile Directivei UE nr. 2015/849 conform careia Statele membre impun unitatilor lor de informatii financiare sa utilizeze canale protejate de comunicare intre ele si incurajeaza utilizarea FIU.net sau a succesoarei acesteia si ca FIU-urile coopereaza in vederea aplicarii tehnologiilor de ultima generatie,in conformitate cu legislatia lor nationala. Respectivele tehnologii permit unitatilor de informatii financiare sa isi confrunte datele cu datele altor astfel de unitati intr-un mod anonim, prin asigurarea protectiei complete a datelor cu caracter personal, cu scopul de a detecta in alte state membre persoane care le intereseaza si de a identifica veniturile si fondurile acestora.

 

Guvernarea FIU.net se face in baza Intelegerii Comune aprobata de FIU-uri si Europol in cadrul intalnirii Platformei UE a FIU-urilor ce a avut loc in luna ianuarie 2016. FIU-urile UE sunt implicate in totalitate in Guvernarea FIU.net prin intermediul Grupului Consultativ, care actioneaza ca interfata intre FIU-urile UE, Platforma UE a FIU-urilor si alte unitati relevante ale Europol. In perioada 2016 - 2020, FIU Romania a facut parte din FIU Grupul Consultativalaturi de reprezentanti ai FIU Belgia, FIU Finlanda, FIU Franta, FIU Italia, FIU Luxembourg, FIU Olanda, FIU Polonia, FIU Spania si FIU Marea Britanie.

 

Grupul Consultativ are competenta de a discuta toate problemele legate de FIU.NET si de a furniza indrumări, opinii și propuneri către Europol precum și îndrumări privind strategia globala și dezvoltările legate de activitățile FIU.NET pentru a fi efectuate de Europol.

 

FIU.NET este un instrument important în cooperarea internațională care permite realizarea schimbului de informații la nivelul U.E., indiferent de tipul FIU-urilor - polițienesc, administrativ, judiciar, hibrid. FIU.NET permite FIU-urilor sa analizeze în comun informațiile și să constituie cazuri la nivel UE în timp real, în timp ce datele raman în Statele Membre UE. Reteaua FIU.NET are disponibila aplicația Ma3tch care este dedicată Analizei Anonime Autonome. Ma3tch reprezintă o tehnologie IT avansata care permite FIU-urilor conectate să potrivească/confrunte datele lor cu cele ale altor FIU-uri, într-un mod anonim.

 

La 7 mai 2020,Comisia Europeana și-a declarat, în comunicarea sa privind Planul de acțiune pentru o politică cuprinzatoare a Uniunii Europene privind prevenirea spălării banilor și a finantării terorismului, intenția sa de a prelua pe termen scurt gestionarea FIU.net pentru a asigura funcționarea continuă și neîntreruptă a sistemului. De la acea data, Europol și Comisia au lucrat indeaproape și intens pentru a permite ca acest transfer sa aiba loc în termenul solicitat (septembrie 2021).